Zapisz się na kurs!

Ambasador Zdrowia

Ambasador Zdrowia to konkurs dla osób wybierających się na Medycynę. Ma na celu poszerzenie wiadomości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie: wiedzy o opiece zdrowotnej, promocji zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się, funkcjonowania organizmu człowieka, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, onkologicznych, społecznych i zakaźnych, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.

Laureaci VIII edycji konkursu Ambasador Zdrowia 2019/2020

BERCZYŃSKA MARTA
SZELMANOWSKA JULIA
JÓZEFÓW KATARZYNA

Nagrodą w konkursie była zniżka w opłacie za kolejny rok nauki na Kursie Sikory w wysokości od 5 do 20% w zależności od zaprezentowanych lotów.
Gratulujemy serdecznie pokonania wszystkich etapów wyjątkowo trudnego konkursu ze względu na różnorodność ocenianych umiejętności i zaprezentowania szerokiego spektrum kompetencji - od wiedzy medycznej po kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

Regulamin IX edycji Konkursu „Ambasador Zdrowia” dla uczniów klas II Kursu Sikory 2020/2021

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs „Ambasador Zdrowia”, zwany dalej Konkursem, jest konkursem przedmiotowym z wiedzy o zdrowiu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja LifeSkills.
 • 2. CELE KONKURSU

Do głównych celów konkursu zaliczyć można m.in:

 1. Poszerzanie wiadomości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie: wiedzy o opiece zdrowotnej, promocji zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się, funkcjonowania organizmu człowieka, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, onkologicznych, społecznych i zakaźnych, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
 2. Wyłanianie i promowanie młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach.
 • 3. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs organizowany jest w formie trzystopniowych eliminacji.
 2. Zadaniem uczestników jest:
 3. w etapie I - samodzielne rozwiązanie testu zamkniętego, składającego się maksymalnie ze 120 pytań (maksimum punktów – 120 pkt),
 4. w etapie II – realizacja ćwiczeń kreatywności na bazie zadań analityczno-problemowych (maksimum punktów – 120 pkt),
 5. w etapie III, finałowym – egzamin praktyczny z udzielania pierwszej pomocy.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział:
 7. w etapie I - wszyscy uczniowie Kursu Sikory dla klas II 2020/2021,
 8. w etapie II – dwudziestu czterech uczestników o najwyższych wynikach w I etapie oraz uczestnicy z wynikiem równym wynikowi dwudziestego czwartego uczestnika,
 9. w etapie III – maksymalnie dziesięciu uczestników o najwyższych wynikach w II etapie (w przypadku, gdyby dwóch uczestników miało tę samą liczbę punktów w II etapie, o wejściu do III etapu decyduje suma punktów uzyskanych w I i II etapie).
 10. Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Konkursu będą przekazywane poprzez stronę /ambasador-zdrowia, zwaną dalej stroną internetową Konkursu.
 11. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych Regulaminem podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
 • 4. ZGŁOSZENIA

Nie ma konieczności zgłaszania udziału w konkursie. Dla każdego ucznia Kursu Sikory dla klas II 2020/2021 zostanie przygotowany arkusz I etapu konkursu.

 • 5. KOMISJA KONKURSOWA
 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
 2. dr n. med. Jarosław Sikora – Przewodniczący Komisji,
 3. Robert Krool – członek Komisji, zastępca Przewodniczącego Komisji,
 4. dr n.med. Michał Rabijewski – członek Komisji.
 5. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do zachowania tajności zadań konkursowych i odpowiedzi do momentu przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu.
 6. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
 7. poinformowanie uczniów o zasadach organizacji, miejscu i terminie przeprowadzenia oraz wynikach etapów, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Konkursu,
 8. zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników oraz dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych bez naruszenia zasad samodzielnej pracy, terminu ani czasu trwania Konkursu,
 9. ocena prac uczniów zgodnie z kluczem odpowiedzi,
 10. wyłonienie zwycięzcy i laureatów Konkursu,
 11. zabezpieczenie i przechowanie dokumentacji konkursowej obejmującej prace uczniów oraz listę uczestników,
 12. przestrzeganie terminów, określonych w § 9. niniejszego Regulaminu.
 • 6. LAUREACI I FINALIŚCI

Tytuł laureata Konkursu otrzymują uczestnicy, którzy w III etapie konkursu uzyskali co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. Tytuł finalisty Konkursu otrzymują pozostali uczestnicy III etapu. W przypadku, gdyby dwóch uczestników uzyskało tę samą liczbę punktów w III etapie, o zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskanych w I i II etapie).

 • 7. KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Dostęp do wyników i pytań, które pojawią się na konkursie.
 2. Zniżka na Kurs Sikory edycji 2021/2022.
 • 8. ZAKRES WYMAGAŃ

Zadania konkursowe na wszystkich etapach Konkursu będą oparte na wiadomościach dotyczących podanych poniżej zagadnień:

 1. dietetyka,
 2. prawidłowe odżywianie się,
 3. znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka i profilaktyki chorób cywilizacyjnych,
 4. choroby cywilizacyjne: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, udary mózgu,
 5. choroby przenoszone drogą płciową,
 6. profilaktyka chorób nowotworowych,
 7. uzależnienia i ich negatywne konsekwencje zdrowotne,
 8. fizjologia cyklu miesięcznego,
 9. niepłodność,
 10. antykoncepcja,
 11. podstawy medycyny ratunkowej,
 12. inne zagadnienia z szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej i wiedzy o zdrowiu i chorobie.
 • 9. HARMONOGRAM KONKURSU
 1. Komisja Konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminów podanych poniżej.
 2. Informacja o każdej zmianie harmonogramu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu, na co najmniej 7 dni przed pierwszym terminem, który ulega zmianie.

Wydarzenie

Termin

I Etap

20.12.2020 (nd) w godzinach 10:00-12:00

Przekazanie uczestnikom wyników oceny I etapu

do 31.01.2021

II etap

maj 2021

Przekazanie uczestnikom wyników oceny II etapu

do 31.05.2021

III etap

czerwiec 2021

Przekazanie uczestnikom wyników oceny III etapu

do 30.06.2021